Zmiany w przywilejach dla Krwiodawców

Odsłony: 4866

Z dniem 26 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Na podstawie powyższej ustawy dokonano zmiany ustawy o publicznej służbie krwi - dodano artykół 9a. zgodnie, z którym:

"po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:
1) honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym;
2) honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:
a) kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
b) kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne
– na podstawie biletów jednorazowych.

  1. Honorowy dawca krwi, któremu przysługuje ulga na przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
  2. Dokumentem poświadczającym uprawnienia, o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1 – jest zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA;
2) pkt 2 – jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

  1. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera:

1) datę wydania zaświadczenia;
2) imię i nazwisko dawcy krwi; 35
3) numer PESEL dawcy krwi;
4) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19."

 

W związku z powyższym, każdemu kto odda krew lub jej składniki przysługuje zwolnienie od pracy i wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym odda krew i w dniu następnym, czyli 2 dni. Ponadto, Honorowy Dawca Krwi, który odda 3 razy krew i jej składniki w tym osocze po chorobie COVID-19 przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej.