Informacje na rok 2019

Rozmiar czcionki:

     Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach uprzejmie informuje, iż warunkiem dokonywania przetaczania krwi i jej składników przez pielęgniarki/rzy i położne, jest posiadanie przez te osoby aktualnego zaświadczenia uprawniającego do tych czynności, do czego obliguje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

     W oparciu o w/w rozporządzenie, szkolenia te są przeprowadzane w RCKiK w Kielcach, w formie szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego, i zgodnie z ramowymi programami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a po ich odbyciu i zaliczeniu, wydawane są zaświadczenia uprawniające do przetaczania krwi i jej składników wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi lub jej składników

     Powyższe szkolenia RCKiK w Kielcach przeprowadza w oparciu o art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1371) dla pielęgniarek/rzy i położnych wykonujących zawód w podmiotach leczniczych województwa świętokrzyskiego.

     Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, przesyłany elektronicznie formularz musi być zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający odczyt jego treści przez osoby nieupoważnione. W tym celu prosimy o podanie hasła drogą telefoniczną na numery: 41 33 59 420 lub 426 w Dziale Marketingu i Sprawozdawczości RCKiK w Kielcach.

UWAGA:

  • Osoby prywatne mogą zgłosić swój udział w szkoleniu osobiście w Dziale Marketingu i Sprawozdawczości RCKiK Kielce, pok. 221 lub telefonicznie: 41 33 59 420;

Dodatkowe informacje