Informacje na rok 2018

Rozmiar czcionki:

DLA PIELĘGNIAREK/RZY I POŁOŻNYCH

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach uprzejmie informuje, iż warunkiem dokonywania przetaczania krwi i jej składników przez pielęgniarki/rzy i położne, jest posiadanie przez te osoby aktualnego zaświadczenia uprawniającego do tych czynności, do czego obliguje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

W oparciu o w/w rozporządzenie, szkolenia te są przeprowadzane w RCKiK w Kielcach, w formie szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego, i zgodnie z ramowymi programami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a po ich odbyciu i zaliczeniu, wydawane są zaświadczenia uprawniające do przetaczania krwi i jej składników wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Powyższe szkolenia RCKiK w Kielcach przeprowadza w oparciu o art. 21 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1371) dla pielęgniarek/rzy i położnych wykonujących zawód w podmiotach leczniczych województwa świętokrzyskiego.

Ważne informacje dotyczące szkoleń w 2018 roku:

1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi lub jej składników

2) Tryb naboru

3) Terminy szkoleń w 2018 roku - POBIERZ

4) Harmonogram szkoleń: I półrocze oraz II półrocze

5) FORMULARZ DANYCH ... - WZÓR JAK WYPEŁNIAĆ 2018

6) Formularz danych pielęgniarek/rzy i położnych kierowanych przez podmioty lecznicze do RCKiK w Kielcach na szkolenie z zagadnień krwiodawstwa i krwiolecznictwa- POBIERZ

7) Osoby prywatne mogą zgłosić swój udział w szkoleniu osobiście w Dziale Marketingu i Sprawozdawczości RCKiK Kielce, pok. 221 lub telefonicznie- jak niżej,

WAŻNE!!!

  • Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, przesyłany elektronicznie formularz musi być zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający odczyt jego treści przez osoby nieupoważnione. W tym celu prosimy o podanie hasła drogą telefoniczną na numery: 41 33 59 420 lub 426 w Dziale Marketingu i Sprawozdawczości RCKiK Kielce,

  • Na szkolenie obowiązkowo należy zabrać obuwie i fartuch ochronny.

8) Opłaty za szkolenia pielęgniarek/rzy i położnych w 2018 roku:

W ślad za imiennym zgłoszeniem personelu w szkoleniu zgodnym z Harmonogramem szkoleń na 2018 rok, jako prawnie wiążącą umową (patrz pkt. 4 i 5 w Trybie Naboru), PODMIOTY LECZNICZE winne są przekazać należność za uczestnictwo w nim na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia, na konto organizatora szkolenia, tj. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach:

„BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W KIELCACH, NR: 17 1130 1192 0027 6169 5420 0004”,

z dopiskiem „przedpłata za szkolenie podstawowe/uzupełniające w terminie …………… za …… osób”.

W przypadku nie dokonania wpłaty , wydanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia i uzyskanie uprawnień do przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych będzie wstrzymane przez organizatora szkolenia do chwili wpływu należności.

Cennik szkoleń dla pielęgniarek i położnych w 2018 roku:

1. Szkolenie podstawowe / 2 dniowe / – 150,00zł. netto + 23% VAT

2. Szkolenie uzupełniające /1 dniowe / – 110,00zł. netto + 23% VAT

Szkolenia mogą być zwolnione z podatku VAT , gdy są finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych .

W tym wypadku , podmiot leczniczy kierujący na szkolenie musi wypełnić i przesłać stosowne oświadczenie (WZÓR)

Dodatkowe informacje